在nokia5300上进行了测试,300字175毫秒。还算不错吧。

具体就不多说了。
大家可以直接使用getFirstPY()和getAllPY()方法获得字符串或者单个字符的全拼活着拼音首字母。

   public class HGB2PINYIN {

    private final int[] FIRST_TABLE = { 45217, 45253, 45761, 46318, 46826,
        47010, 47297, 47614, 47614, 48119, 49062, 49324, 49896, 50371,
        50614, 50622, 50906, 51387, 51446, 52218, 52218, 52218, 52698,
        52980, 53689, 54481, 55289 };

    private final String[] ALL_VALUE = { "zuo", "zun", "zui", "zuan", "zu",
        "zou", "zong", "zi", "zhuo", "zhun", "zhui", "zhuang", "zhuan",
        "zhuai", "zhua", "zhu", "zhou", "zhong", "zhi", "zheng",
        "zhen", "zhe", "zhao", "zhang", "zhan", "zhai", "zha", "zeng",
        "zen", "zei", "ze", "zao", "zang", "zan", "zai", "za", "yun",
        "yue", "yuan", "yu", "you", "yong", "yo", "ying", "yin", "yi",
        "ye", "yao", "yang", "yan", "ya", "xun", "xue", "xuan", "xu",
        "xiu", "xiong", "xing", "xin", "xie", "xiao", "xiang", "xian",
        "xia", "xi", "wu", "wo", "weng", "wen", "wei", "wang", "wan",
        "wai", "wa", "tuo", "tun", "tui", "tuan", "tu", "tou", "tong",
        "ting", "tie", "tiao", "tian", "ti", "teng", "te", "tao",
        "tang", "tan", "tai", "ta", "suo", "sun", "sui", "suan", "su",
        "sou", "song", "si", "shuo", "shun", "shui", "shuang", "shuan",
        "shuai", "shua", "shu", "shou", "shi", "sheng", "shen", "she",
        "shao", "shang", "shan", "shai", "sha", "seng", "sen", "se",
        "sao", "sang", "san", "sai", "sa", "ruo", "run", "rui", "ruan",
        "ru", "rou", "rong", "ri", "reng", "ren", "re", "rao", "rang",
        "ran", "qun", "que", "quan", "qu", "qiu", "qiong", "qing",
        "qin", "qie", "qiao", "qiang", "qian", "qia", "qi", "pu", "po",
        "ping", "pin", "pie", "piao", "pian", "pi", "peng", "pen",
        "pei", "pao", "pang", "pan", "pai", "pa", "ou", "o", "nuo",
        "nue", "nuan", "nv", "nu", "nong", "niu", "ning", "nin", "nie",
        "niao", "niang", "nian", "ni", "neng", "nen", "nei", "ne",
        "nao", "nang", "nan", "nai", "na", "mu", "mou", "mo", "miu",
        "ming", "min", "mie", "miao", "mian", "mi", "meng", "men",
        "mei", "me", "mao", "mang", "man", "mai", "ma", "luo", "lun",
        "lue", "luan", "lv", "lu", "lou", "long", "liu", "ling", "lin",
        "lie", "liao", "liang", "lian", "lia", "li", "leng", "lei",
        "le", "lao", "lang", "lan", "lai", "la", "kuo", "kun", "kui",
        "kuang", "kuan", "kuai", "kua", "ku", "kou", "kong", "keng",
        "ken", "ke", "kao", "kang", "kan", "kai", "ka", "jun", "jue",
        "juan", "ju", "jiu", "jiong", "jing", "jin", "jie", "jiao",
        "jiang", "jian", "jia", "ji", "huo", "hun", "hui", "huang",
        "huan", "huai", "hua", "hu", "hou", "hong", "heng", "hen",
        "hei", "he", "hao", "hang", "han", "hai", "ha", "guo", "gun",
        "gui", "guang", "guan", "guai", "gua", "gu", "gou", "gong",
        "geng", "gen", "gei", "ge", "gao", "gang", "gan", "gai", "ga",
        "fu", "fou", "fo", "feng", "fen", "fei", "fang", "fan", "fa",
        "er", "en", "e", "duo", "dun", "dui", "duan", "du", "dou",
        "dong", "diu", "ding", "die", "diao", "dian", "di", "deng",
        "de", "dao", "dang", "dan", "dai", "da", "cuo", "cun", "cui",
        "cuan", "cu", "cou", "cong", "ci", "chuo", "chun", "chui",
        "chuang", "chuan", "chuai", "chu", "chou", "chong", "chi",
        "cheng", "chen", "che", "chao", "chang", "chan", "chai", "cha",
        "ceng", "ce", "cao", "cang", "can", "cai", "ca", "bu", "bo",
        "bing", "bin", "bie", "biao", "bian", "bi", "beng", "ben",
        "bei", "bao", "bang", "ban", "bai", "ba", "ao", "ang", "an",
        "ai", "a" };

    private final int[] ALL_CODE = { -10254, -10256, -10260, -10262,
        -10270, -10274, -10281, -10296, -10307, -10309, -10315, -10322,
        -10328, -10329, -10331, -10519, -10533, -10544, -10587, -10764,
        -10780, -10790, -10800, -10815, -10832, -10838, -11014, -11018,
        -11019, -11020, -11024, -11038, -11041, -11045, -11052, -11055,
        -11067, -11077, -11097, -11303, -11324, -11339, -11340, -11358,
        -11536, -11589, -11604, -11781, -11798, -11831, -11847, -11861,
        -11867, -12039, -12058, -12067, -12074, -12089, -12099, -12120,
        -12300, -12320, -12346, -12359, -12556, -12585, -12594, -12597,
        -12607, -12802, -12812, -12829, -12831, -12838, -12849, -12852,
        -12858, -12860, -12871, -12875, -12888, -13060, -13063, -13068,
        -13076, -13091, -13095, -13096, -13107, -13120, -13138, -13147,
        -13318, -13326, -13329, -13340, -13343, -13356, -13359, -13367,
        -13383, -13387, -13391, -13395, -13398, -13400, -13404, -13406,
        -13601, -13611, -13658, -13831, -13847, -13859, -13870, -13878,
        -13894, -13896, -13905, -13906, -13907, -13910, -13914, -13917,
        -14083, -14087, -14090, -14092, -14094, -14097, -14099, -14109,
        -14112, -14122, -14123, -14125, -14135, -14137, -14140, -14145,
        -14149, -14151, -14159, -14170, -14345, -14353, -14355, -14368,
        -14379, -14384, -14399, -14407, -14429, -14594, -14630, -14645,
        -14654, -14663, -14668, -14670, -14674, -14678, -14857, -14871,
        -14873, -14882, -14889, -14894, -14902, -14908, -14914, -14921,
        -14922, -14926, -14928, -14929, -14930, -14933, -14937, -14941,
        -15109, -15110, -15117, -15119, -15121, -15128, -15139, -15140,
        -15141, -15143, -15144, -15149, -15150, -15153, -15158, -15165,
        -15180, -15183, -15362, -15363, -15369, -15375, -15377, -15385,
        -15394, -15408, -15416, -15419, -15435, -15436, -15448, -15454,
        -15625, -15631, -15640, -15652, -15659, -15661, -15667, -15681,
        -15701, -15707, -15878, -15889, -15903, -15915, -15920, -15933,
        -15944, -15958, -15959, -16155, -16158, -16169, -16171, -16180,
        -16187, -16202, -16205, -16212, -16216, -16220, -16393, -16401,
        -16403, -16407, -16412, -16419, -16423, -16427, -16429, -16433,
        -16448, -16452, -16459, -16465, -16470, -16474, -16647, -16657,
        -16664, -16689, -16706, -16708, -16733, -16915, -16942, -16970,
        -16983, -17185, -17202, -17417, -17427, -17433, -17454, -17468,
        -17482, -17487, -17496, -17676, -17683, -17692, -17697, -17701,
        -17703, -17721, -17730, -17733, -17752, -17759, -17922, -17928,
        -17931, -17947, -17950, -17961, -17964, -17970, -17988, -17997,
        -18012, -18181, -18183, -18184, -18201, -18211, -18220, -18231,
        -18237, -18239, -18446, -18447, -18448, -18463, -18478, -18490,
        -18501, -18518, -18526, -18696, -18697, -18710, -18722, -18731,
        -18735, -18741, -18756, -18763, -18773, -18774, -18783, -18952,
        -18961, -18977, -18996, -19003, -19006, -19018, -19023, -19038,
        -19212, -19218, -19224, -19227, -19235, -19238, -19242, -19243,
        -19249, -19261, -19263, -19270, -19275, -19281, -19288, -19289,
        -19467, -19479, -19484, -19500, -19515, -19525, -19531, -19540,
        -19715, -19725, -19728, -19739, -19741, -19746, -19751, -19756,
        -19763, -19774, -19775, -19784, -19805, -19976, -19982, -19986,
        -19990, -20002, -20026, -20032, -20036, -20051, -20230, -20242,
        -20257, -20265, -20283, -20292, -20295, -20304, -20317, -20319 };

    public String getAllPY(String gb2312) {
      if (null == gb2312 || "".equals(gb2312.trim())) {
        return gb2312;
      }
      char[] chars = gb2312.toCharArray();
      StringBuffer retuBuf = new StringBuffer();
      for (int i = 0, Len = chars.length; i < Len; i++) {
        retuBuf.append(getAllPY(chars[i]));
      } // end of for
      return retuBuf.toString();
    }

    public String getAllPY(char gb2312) {
      int ascii = getCnAscii(gb2312);
      if (ascii == 0) { // 取ascii时出错
        return String.valueOf(gb2312);
      } else {
        String spell = getSpellByAscii(ascii);
        if (spell == null) {
          return String.valueOf(gb2312);
        } else {
          return spell;
        } // end of if spell == null
      }
    }

    public char getFirstPY(char ch) {
      if (ch >= 0 && ch <= 0x7F) {
        return ch;
      }
      int gb = 0;
      try {
        byte[] bytes = String.valueOf(ch).getBytes("GB2312");
        if (bytes.length < 2) {
          gb = byte2Int(bytes[0]);
        }
        gb = (bytes[0] << 8 & 0xff00) + (bytes[1] & 0xff);
      } catch (Exception e) {
        return ch;
      }
      if (gb < FIRST_TABLE[0])
        return ch;
      int i;
      for (i = 0; i < 26; ++i) {
        if (match(i, gb))
          break;
      }
      if (i >= 26)
        return ch;
      else
        return (char) (65 + i);
    }

    public String getFirstPY(String src) {
      StringBuffer sb = new StringBuffer();
      int len = src.length();
      int i;
      for (i = 0; i < len; i++) {
        sb.append(getFirstPY(src.charAt(i)));
      }
      return sb.toString();
    }

    private int getCnAscii(char cn) {
      byte[] bytes = null;
      try {
        bytes = (String.valueOf(cn)).getBytes("GB2312");
      } catch (Exception e) {
        e.printStackTrace();
      }
      if (bytes == null || bytes.length > 2 || bytes.length <= 0) {
        return 0;
      }
      if (bytes.length == 1) {
        return bytes[0];
      } else {
        int hightByte = 256 + bytes[0];
        int lowByte = 256 + bytes[1];
        int ascii = (256 * hightByte + lowByte) - 256 * 256;
        return ascii;
      }
    }

    private String getSpellByAscii(int ascii) {
      if (ascii > 0 && ascii < 160) { // 单字符
        return String.valueOf((char) ascii);
      }
      if (ascii < -20319 || ascii > -10247) { // 不知道的字符
        return null;
      }
      int first = 0;
      int sLast = ALL_CODE.length - 1;
      int last = ALL_CODE.length - 1;
      int mid;
      int temp;
      while (true) {
        mid = (first + last) >> 1;
        if (ascii == ALL_CODE[mid]) {
          return ALL_VALUE[mid];
        } else if (ascii > ALL_CODE[mid]) {
          temp = mid - 1;
          if (temp >= 0) {
            if (ascii < ALL_CODE[temp]) {
              return ALL_VALUE[mid];
            } else {
              last = mid;
            }
          } else {
            return ALL_VALUE[0];
          }
        } else {
          if (mid + 1 <= sLast) {
            first = mid + 1;
          } else {
            return ALL_VALUE[sLast];
          }
        }
      }
    }

    private boolean match(int i, int gb) {
      if (gb < FIRST_TABLE[i]) {
        return false;
      }
      int j = i + 1;
      // 字母Z使用了两个标签
      while (j < 26 && (FIRST_TABLE[j] == FIRST_TABLE[i])) {
        ++j;
      }
      if (j == 26)
        return gb <= FIRST_TABLE[j];
      else
        return gb < FIRST_TABLE[j];
    }

    private int byte2Int(byte b) {
      if (b < 0) {
        return 256 + b;
      } else {
        return b;
      }
    }
  }

转自: hunhun1981的专栏